A pénz akkor mutatja meg igazi arcát, ha dolgoztatjuk.

menu

Babaváró kölcsön 2024 - részletek

Amit a Babaváró kölcsönről 2024-ben tudni érdemes:

A babaváró támogatás részleteit a 44/2019. (III. 12.) Kormányrendelet és a módosítására kiadott 303/2023. (VII. 11.) Kormányrendelet szabályozza.
Csak házaspárok igényelhetik.
Összege legfeljebb 11 millió Forint lehet, a maximális futamideje pedig 20 év (240 hónap).
A kölcsön havi törlesztőrészlete - beleértve a kezességvállalási díjat is - legfeljebb 51 ezer Forint lehet.
A kamatperiódusa az első és második évben 1 éves, azt követően pedig 3 éves.
Szabadfelhasználású, tehát nem csak lakás célra használható, s ez nagy segítséget jelenthet a családok számára. 

Általános tudnivalók:

A megváltozott feltételekkel a kölcsönszerződés 2024. január 01-től köthető.
A jogszabály szerint gyermek: az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti és – a halva született vagy elhunyt gyermek kivételével – velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12. hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek. Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.

Az igénybevétel feltételei:

 • A feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 30. életévét. 2024. december 31-ig még... a 30. életévét betöltötte, de a 41. életévét még be nem töltötte be, és 12 hetes terhességét igazolja;
 • Az igénylő házaspár rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • A házastársak legalább egyike minimum 3 éve, folyamatosan: 
 1. magyarországi TB jogviszonnyal rendelkezik, vagy
 2. felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy
 3. külföldi TB jogviszonya van
 • A házaspár nem büntetett előéletű.
 • A házastársaknak nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
 • Magyar állampolgárság vagy magyarországi tartózkodási hely.
 • Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
 • A negatív KHR információ nem minden esetben kizáró ok!
 • Nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető.
 • A házaspár vállalja, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik.
 • Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.
 • Ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

A kölcsönkérelem elbírálása:

 • A kölcsönkérelmet a hitelintézeteknél kell benyújtani.
 • A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül bírálja el, a rendeletben foglalt igénybevételi feltételek és a hitelképesség meglétét a hitelintézet teljeskörűen köteles ellenőrizni.
 • A hitelintézet – a kamattámogatás megszűnése esetén az ügyleti kamaton kívül – a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
 • Ha a hitelintézet a kölcsönkérelmet a jogszabályi feltételek hiány miatt utasítja el, az igénylő – az erről szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül – a járási hivatalhoz fordulhat.

A kölcsönszerződés

 • A kölcsön összege nem haladhatja meg a 11 millió forintot.
 • A folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően egy összegben kerül sor.
 • A törlesztés csak forintban történhet.
 • A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint a közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke
 • A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt az első, második évben évente, a harmadik évtől 3 évente változik.
 • A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.
 • A törlesztő részlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem lehet több 51 ezer forintnál.
 • A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére, a kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése

 • A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.
 • A támogatott személyek a törlesztés szüneteltetésére jogosultak:
 1. a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzatuk után, ha a várandósság a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennáll, és a magzat legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszakon belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy
 2. az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően, de legkésőbb a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül válik véglegessé.
 • A támogatott személyek nem jogosultak a törlesztés szüneteltetésére, ha egyikük sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel.
 • A törlesztés szüneteltetésére a támogatott személyek a második gyermekre tekintettel is jogosultak.
 • Ha a kölcsönszerződést a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.
 • Az előző bekezdésben nem említett esetben a törlesztés szüneteltetése iránti kérelem
 1. vér szerinti gyermek esetén a várandósság betöltött 12. hetét követően – ideértve a szülést követő időszakot is –,
 2. örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően nyújtható be.
 • Ha a támogatott személyek 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket, vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában, akkor a kamattámogatás megszűnik, és 120 napon belül vissza kell fizetni az állami támogatást, amely ezúttal a jegybanki alapkamat plusz 3 százalékpont lesz, vagyis 11 millió forintos hitel után a 13 százalékos alapkamattal és a büntetéssel számolva évi 1,76 millió forint lenne most ez az összeg, ugyanakkor ez folyamatosan változhat, nem lehet előre kiszámítani.
 • A járási hivatalnál méltányossági kérelem nyújtható be, pl. lombikbébi programban való részvétel vagy megváltozott munkaképességűvé válás esetén.
 • A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke
 • Kamattal növelt összeget kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben.
 • Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újraindul, és az általános feltételek fennállása esetén igénybe vehető a támogatás.
 • A hitelfelvevők a kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg – kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a (a maximális 11 millió forint esetében az első évben ez havi 4 584 ezer Forint lehet).

Kik lehetnek támogatott személyek?

 1. második gyermekük esetén a még fennálló, e rendelet szerinti kölcsöntartozás 30%-ának megfelelő összegű,
 2. harmadik gyermekük esetén az e rendelet szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak.

A gyermekvállalási támogatás

 • a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában vagy azt követően fennálló várandósság esetén, a támogatott személyeknek a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után igényelhető, és
 • az e rendelet hatálybalépését követően született, a támogatott személyek által közösen örökbefogadott gyermek után igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönszerződés megkötését követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönszerződést ikerterhesség ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően kötik meg, a gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a kölcsönszerződés megkötésekor is be lehet nyújtani.

A tartozás elengedésére vonatkozó szabályok

 • Az első gyermek 5 éven belüli megszületése esetén a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, valamint a törlesztő részlet fizetésének felfüggesztését kérhetik 3 évre;
 • A második gyermek születése után a tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint kérhetik a törlesztő részlet fizetésének felfüggesztését további 3 évre;
 • A harmadik gyerek megszületésénél a hitel további része is teljes egészében elengedésre kerül

Életkori megkötés

A 18 és 30 év (2024-ben a 30-41 év közötti, 12 hetes terhességgel igazolt) közötti életkori megkötés csak a feleségre vonatkozik. A támogatásra való jogosultságot tehát nem zárja ki, ha a férj már elmúlt 30 vagy 40 éves.

Munkaviszonyra vonatkozó előírás

A fiatal házasok gyermekvállalási támogatásának további feltétele a legalább hároméves TB jogviszony, vagy felsőoktatási jogviszony. Az is jogosult lehet tehát a támogatásra, aki az egyetem elvégzése után nem tölt munkaviszonyban három évet, hanem gyermeket szül.

Mekkora összeg kerül elengedésre?

Ha a kölcsön igénylésétől számított öt éven belül megszületik egy gyermek (vagy az 5. év lejáratáig a magzat betölti a 12 hetes kort), a hitel továbbra is kamatmentesen törleszthető, illetve kérhetik a törlesztő részlet fizetésének 3 évre történő felfüggesztését. A második gyerek születésénél további 3 évre kérhetik a törlesztés felfüggesztését és elengedik a tőketartozás 30%-át. A harmadik gyermek megszületését követően a fennálló tőketartozás teljes egészében elengedésre kerül.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Amennyiben az igényléstől számítva 5 éven belül nem születik gyermek, a kölcsön piaci kamatozásúvá válik, és azt a korábban felvett kamattámogatással növelten kell visszafizetni. Ha a házasok hibáján kívül nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg a visszafizetés vonatkozásában.

Ha szeretnéd velem a részleteket átbeszélni, kérdéseid vannak, add meg az elérhetőségedet ITT.

Megköszönöm ha másokhoz is eljuttatod azt, amit hasznosnak találsz az oldalamon!